Home

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้จากห้องเรียนทั่วโลกสู่...............ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่าง ๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศ
ผ่านประสบการณ์ที่ครูได้รับ